PRIZMTM Golf

มองเห็นจากการกระทำ
Tap & Hold Prizm™ on
T o s e e i t i n p r i z m™

มองเห็นรอบที่ดีที่สุดของคุณ

สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นรอยต่อระหว่างพื้นเรียบ ชายขอบและพื้นขรุขระ อีกทั้งยังช่วยกะระยะทางได้อย่างอย่างแม่นยำเพื่อให้คุณอ่านเกมได้ดีขึ้น

มองเห็นรอยต่อ

ระหว่างพื้นเรียบ ชายขอบและพื้นขรุขระ

อ่านไลน์หญ้า

เพื่อคาดคะเนความเร็วและทิศทางของลูกกอล์ฟ

ดูทิศทางลูกกอล์ฟ

ภายใต้ท้องฟ้าและเหนือหญ้าสีเขียว
Prizm TRADEMARK
Golf
Prizm TRADEMARK
Dark Golf
() ITEMS IN WISHLIST
Find A Store Near Me Print